Color Options:

總筆數:140 / 此頁筆數:121~140
懷麓堂詩稿
(明)李東陽 撰
明正德戊寅(十三年, 1518)熊桂等徽州刊本
402.6 11429
50 冊
詩稿二十卷 文稿三十卷 詩後稿十卷 文後稿三十卷 南行稿一卷 北上錄一卷 講讀錄一卷 東祀錄三卷 集句錄一卷集句後錄一卷, 哭子錄一卷, 求退詩稿二十卷 文稿三十卷 詩後稿十卷 文後稿三十卷 南行稿一卷 北上錄一卷 講讀錄一卷 東祀錄三卷 集句錄一卷 集句後錄一卷 哭子錄一卷 求退錄三卷
許鍾斗文集
(明)許獬 撰
明萬曆壬子(四十年, 1612)秀水洪夢錫等刊本
402.6 12945
2 冊
五卷
儼山文集
(明)陸深 撰
明嘉靖間(1522-1566)雲間陸氏刊 崇禎庚辰(十三年, 1640)修補本
402.6 11731
12 冊
一百卷
松圓偈庵集
(明)程嘉燧 撰
明崇禎己巳(二年, 1629)四明謝氏刊本
402.6 13053
4 冊
二卷
牧雲和尚嬾齋別集
(明)釋牧雲 撰
明末虞山毛氏汲古閣刊本
402.6 13215
6 冊
十四卷
姑蘇雜詠
(明)周南老 撰
明末葉周希孟等校刊本配補舊鈔本
402.6 11247
2 冊
二卷
歸先生文集
(明)歸有光 撰
明萬曆(三年, 1575)書林翁氏雨金堂刊 丙子(四年, 1576)增刊祭文本
402.6 12426
4 冊
三十卷 外集一卷 詩一卷 附錄一卷
雲松巢詩集
(明)朱希晦 撰
舊鈔本
402.58 11069
1 冊
不分卷
東洲初稾
(明)夏良勝 撰
明正嘉間(1506-1566)建昌府推官危德校刊本
402.6 11793
16 冊
十四卷
弇州山人續稿
(明)王世貞 撰
明崇禎間(1628-1644)刊鈔補本
402.6 12268
60 冊
二百零七卷
楊升菴詩
(明)楊慎 撰
明萬曆丙午(三十四年, 1606)巴郡楊芳影刊楊氏手稿本
402.6 11821
2 冊
五卷
少室山房類稿
(明)胡應麟 撰
明萬曆戊午(四十六年, 1618)刊本
402.6 12687
36 冊
一百二十卷
崔東洲集
(明)崔桐 撰
明嘉靖庚戌(二十九年, 1550)通州知州曹金 乙卯(三十四年, 1517)周希哲分刊合印本
402.6 11877
10 冊
二十卷 續集十一卷
鄒子願學集
(明)鄒元標 撰
明徐弘祖等重刊本
402.6 12726
5 冊
八卷
陸文裕公續集
(明)陸深 撰
明嘉靖辛亥(三十年, 1551)雲間陸氏家刊本
402.6 11732
6 冊
十卷
太白山人詩
(明)孫一元 撰
明嘉靖間(1522-1566)刊本
402.6 11765
2 冊
存三卷
高太史大全集
(明)高啟 撰
清康熙九年(1670)鈔本
402.6 11210
8 冊
十八卷
東里文集
(明)楊士奇 撰
明正統間(1436-1449)刊本
402.6 11296
8 冊
二十五卷
宋學士文集
(明)宋濂
明正德九年(1514)漕運總督張縉刊本
402.6 11115
20 冊
七十五卷
水東日記
(明)葉盛 撰
明萬曆間崑山葉重華刊本
310.21 08373
八冊
十四卷