序00001-2

null

序00011-2

null

卷二00011-1

null

卷二00015-2

null

卷七00011-1

null

卷七00018-1

null

附錄一00015-2

null

附錄一00015-2

null

附錄二00018-1

null

附錄二00020-1

null

0pixels_300dpi

已治人道無上於是矣書之復張三尹意為三山賀勉賀李東城榮奬序今世官於其地者治下人往往粉飾詞說借貴人為文架無為有増細以巨裂綵書其言進諛之風行而天下無公議矣事之可以已其一也然亦有出於人心之公情不容已者出於公則不出於諛或德在人心遠邇同及或饑食渴飲臨深為髙目前之功身後千百禩之澤大小不