Color Options:

總筆數:138 / 此頁筆數:81~100
牧雲和尚嬾齋別集
(明)釋牧雲 撰
明末虞山毛氏汲古閣刊本
402.6 13215
6 冊
十四卷
雲松巢詩集
(明)朱希晦 撰
舊鈔本
402.58 11069
1 冊
不分卷
海叟詩
(明)袁凱 撰
明范欽等校刊本
402.6 11243
1 冊
三卷
省愆集
(明)黃淮 撰
明宣德癸丑(八年, 1433)刊本
402.6 11274
2 冊
二卷
頤庵文集
(明)鄒濟 撰
明成化間(1465-1487)鄒煜刊本
402.6 11313
4 冊
九卷
韓襄毅公家藏文集
(明)韓雍 撰
明葑溪草堂刊藍印本
402.6 11379
6 冊
十五卷
擬古樂府
(明)李東陽 撰
明隆慶四年(1570)淮陰章氏淮洲草堂刊本
402.6 11433
2 冊
二卷
敬齋集
(明)胡居仁 明
明刊本
402.6 11451
2 冊
三卷 附胡子粹言三卷
博趣齋稿
(明)王雲鳳 撰
明刊鈔補本
402.6 11533
3 冊
二十三卷
蒼谷集選
(明)王尚絅 撰
明嘉靖癸亥(四十二年, 1563)郟城王氏刊本
402.6 11679
1 冊
一卷
白雪樓詩集
(明)李攀龍 撰
明嘉靖癸亥(四十二年, 1563)魏裳歷下刊本
402.6 12224
6 冊
十卷
李温陵集
(明)李贄 撰
明海虞顧大韶校刊本
402.6 12343
10 冊
二十卷
徐文長文集
(明)徐渭 撰
明萬曆甲寅(四十二年, 1614)錢塘鍾人傑刊本
402.6 12382
12 冊
三十卷
袁魯望集
(明)袁尊尼 撰
明萬曆間(1573-1620)姑蘇袁氏家刊本
402.6 12416
2 冊
十二卷
解脫集
(明)袁宏道 撰
明萬曆庚戌(三十八年, 1610)勾吳袁氏書種堂刊本
402.6 12881
1 冊
四卷
松圓偈庵集
(明)程嘉燧 撰
明崇禎己巳(二年, 1629)四明謝氏刊本
402.6 13053
4 冊
二卷
水東日記
(明)葉盛 撰
明萬曆間崑山葉重華刊本
310.21 08373
八冊
十四卷
歸先生文集
(明)歸有光 撰
明萬曆(三年, 1575)書林翁氏雨金堂刊 丙子(四年, 1576)增刊祭文本
402.6 12426
4 冊
三十卷 外集一卷 詩一卷 附錄一卷
渼陂續集
(明)王九思 撰
明嘉靖二十四年(1545)翁萬達鄠邑刊本
402.6 11609
6 冊
三卷
容春堂集
(明)邵寶 撰
明正德戊寅(十三年, 1518)嘉靖壬午(元年, 1522)內江張偉武林遞刊本
402.6 11526
10 冊
三十一卷 前集二十卷 別集九卷