Color Options:

總筆數:138 / 此頁筆數:101~120
頤庵文集
(明)鄒濟 撰
明成化間(1465-1487)鄒煜刊本
402.6 11313
4 冊
九卷
王文安公詩集
(明)王英 撰
明成化元年(1465)刊本
402.6 11329
2 冊
五卷
謝文莊公集
(明)謝一夔 撰
明嘉靖壬戌(四十一年, 1562)新建謝廷傑刊本
402.6 11426
2 冊
六卷 附錄一卷
敬齋集
(明)胡居仁 明
明刊本
402.6 11451
2 冊
三卷 附胡子粹言三卷
荷亭文集
(明)盧格 撰
明崇禎庚辰(十三年, 1640)盧叔惠刊本
402.6 11521
2 冊
十卷 後錄六卷
蒹葭堂稿
(明)陸楫 撰
明嘉靖丙寅(四十五年, 1617)上海陸氏家刊本
402.6 12481
2 冊
八卷
袁魯望集
(明)袁尊尼 撰
明萬曆間(1573-1620)姑蘇袁氏家刊本
402.6 12416
2 冊
十二卷
見素集
(明)林俊 撰
明萬曆乙酉(十三年, 1585)林及祖南京刊本
402.6 11515
14 冊
二十八卷 附清朝特典一卷 編年紀略一卷 墓誌銘一卷
潛學稿
(明)鄧元錫 撰
明萬曆間(1573-1620)活字本
402.6 12367
6 冊
七卷
容春堂集
(明)邵寶 撰
明正德戊寅(十三年, 1518)嘉靖壬午(元年, 1522)內江張偉武林遞刊本
402.6 11526
10 冊
三十一卷 前集二十卷 別集九卷
山帶閣集
(明)朱曰藩 撰
明萬曆初年刊本
402.6 12220
6 冊
三十三卷
莊渠先生遺書
(明)魏校 撰
舊鈔本
402.6 11740
16 冊
十六卷 附錄八卷
蒼谷集選
(明)王尚絅 撰
明嘉靖癸亥(四十二年, 1563)郟城王氏刊本
402.6 11679
1 冊
一卷
湯海若問棘郵草
(明)湯顯祖 撰
明山陰張汝霖校刊本
402.6 12773
2 冊
二卷
穀城山館詩集
(明)于慎行 撰
明萬曆間(1573-1620)東阿于氏刊本配補鈔本
402.6 12572
4 冊
二十卷
靜歗齋遺文
(明)董斯張 撰
明末刊本
402.6 12798
1 冊
四卷
瓶花齋集
(明)袁宏道 撰
明萬曆戊申(36年,1608)勾吳袁氏書種堂刊本
402.6 12877
1
十卷
太史升菴文集
(明)楊慎 撰
明萬曆十年(1582)四川巡撫張士佩刊本
402.6 11817
44 冊
八十一卷 目錄四卷
錦帆集
(明)袁宏道 撰
明萬曆己酉(三十七年, 1609)勾吳袁氏書種堂刊本
402.6 12878
1 冊
四卷
解脫集
(明)袁宏道 撰
明萬曆庚戌(三十八年, 1610)勾吳袁氏書種堂刊本
402.6 12881
1 冊
四卷