Color Options:

總筆數:138 / 此頁筆數:101~120
穀城山館詩集
(明)于慎行 撰
明萬曆間(1573-1620)東阿于氏刊本配補鈔本
402.6 12572
4 冊
二十卷
聖學格物通
(明)湛若水 撰
明嘉靖十二年(1533)揚州刊本
301 05615
28 冊
一百卷
姑蘇雜詠
(明)周南老 撰
明末葉周希孟等校刊本配補舊鈔本
402.6 11247
2 冊
二卷
王文安公詩集
(明)王英 撰
明成化元年(1465)刊本
402.6 11329
2 冊
五卷
荷亭文集
(明)盧格 撰
明崇禎庚辰(十三年, 1640)盧叔惠刊本
402.6 11521
2 冊
十卷 後錄六卷
潛學稿
(明)鄧元錫 撰
明萬曆間(1573-1620)活字本
402.6 12367
6 冊
七卷
温恭毅公文集
(明)溫純 撰
明崇禎己卯(十二年, 1639)西京溫氏家刊本
402.6 12433
8 冊
三十卷
靜歗齋遺文
(明)董斯張 撰
明末刊本
402.6 12798
1 冊
四卷
錦帆集
(明)袁宏道 撰
明萬曆己酉(三十七年, 1609)勾吳袁氏書種堂刊本
402.6 12878
1 冊
四卷
儼山文集
(明)陸深 撰
明嘉靖間(1522-1566)雲間陸氏刊 崇禎庚辰(十三年, 1640)修補本
402.6 11731
12 冊
一百卷
許鍾斗文集
(明)許獬 撰
明萬曆壬子(四十年, 1612)秀水洪夢錫等刊本
402.6 12945
2 冊
五卷
陽明先生文粹
(明)王守仁 撰
明嘉靖癸卯(二十二年, 1543)河東書院刊本
402.6 11647
4 冊
十一卷
高太史大全集
(明)高啟 撰
清康熙九年(1670)鈔本
402.6 11210
8 冊
十八卷
丹崖集
(明)唐肅 撰
明天順八年(1464)平湖沈琮刊本
402.6 11174
2 冊
八卷
東洲初稾
(明)夏良勝 撰
明正嘉間(1506-1566)建昌府推官危德校刊本
402.6 11793
16 冊
十四卷
鄒子願學集
(明)鄒元標 撰
明徐弘祖等重刊本
402.6 12726
5 冊
八卷
懷麓堂詩稿
(明)李東陽 撰
明正德戊寅(十三年, 1518)熊桂等徽州刊本
402.6 11429
50 冊
詩稿二十卷 文稿三十卷 詩後稿十卷 文後稿三十卷 南行稿一卷 北上錄一卷 講讀錄一卷 東祀錄三卷 集句錄一卷集句後錄一卷, 哭子錄一卷, 求退詩稿二十卷 文稿三十卷 詩後稿十卷 文後稿三十卷 南行稿一卷 北上錄一卷 講讀錄一卷 東祀錄三卷 集句錄一卷 集句後錄一卷 哭子錄一卷 求退錄三卷
白雲稿
(明)朱右 撰
明初刊明修本
402.6 15547
4 冊
五卷
虞山人詩
(明)虞堪 撰
舊鈔本
402.6 11236
2 冊
四卷
莊渠先生遺書
(明)魏校 撰
舊鈔本
402.6 11740
16 冊
十六卷 附錄八卷